Friday, 21 September 2018
  • Customers

  • Products

News and Events Company's business forms


The company's products, business forms
تولید و چاپ فرمهای بهم پیوسته کامپیوتری- تک نسخه و چند نسخه کاربن لس در عرضهای مختلف با چاپ و طرح دلخواه بصورت چاپ افست پشت و رو با قابلیت درج شماره سریال و درج پر فراژهای عمودی- افقی و فرمهای محرمانه، فیش حقوق و اسناد مالی و اداری مورد مصرف سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی از جمله دفترچه های تأمین اجتماعی- خدمات درمانی- فاکتور- احکام پرسنلی و حقوقی و تولید انواع و اقسام رولهای حرارتی و کاغذی مخصوص دستگاههای ATM و فروشگاهی با بهره برداری از کاغذهای با گراماژ و سایزهای استاندارد وارداتی و داخلی و مواد اولیه مرغوب و بهره گیری از سیستم تضمین کیفیت و رد یابی و شناسایی محصولات تولیدی و استفاده از سیستم حمل و نقل تحویل به درب انبار مشتری در کمترین زمان مناسب. ..............

The company's products, business forms
تولید و چاپ فرمهای بهم پیوسته کامپیوتری- تک نسخه و چند نسخه کاربن لس در عرضهای مختلف با چاپ و طرح دلخواه بصورت چاپ افست پشت و رو با قابلیت درج شماره سریال و درج پر فراژهای عمودی- افقی و فرمهای محرمانه، فیش حقوق و اسناد مالی و اداری مورد مصرف سازمانها و مراکز دولتی و غیر دولتی از جمله دفترچه های تأمین اجتماعی- خدمات درمانی- فاکتور- احکام پرسنلی و حقوقی و تولید انواع و اقسام رولهای حرارتی و کاغذی مخصوص دستگاههای ATM و فروشگاهی با بهره برداری از کاغذهای با گراماژ و سایزهای استاندارد وارداتی و داخلی و مواد اولیه مرغوب و بهره گیری از سیستم تضمین کیفیت و رد یابی و شناسایی محصولات تولیدی و استفاده از سیستم حمل و نقل تحویل به درب انبار مشتری در کمترین زمان مناسب.................
       Contact Information:

NO: 1175, Damavand S.t, Emam Hossein S.Q, Tehran , Iran 

Post Code  : 1641918881

Tell: 77543990 , 77543891, 77543926 , 77543639

Tel Fax: 77543997